ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИВАН СЪЛОВ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД


    Областният управител председателства Областния съвет по условия на труд, на който присъстваха двамата заместник областни управители Милчо Стефанов и Борислав Борисов, представители на работодателските организации и синдикатите.

    С цел по-добрата координация и междуинституционално взаимодействие в сферата на безопасните и здравословни условия на труд, както и засилената контролна дейност на територията на област Враца, доклад представи Румен Младенов, директор на „Инспекция по труда“- Враца. В своето експозе той акцентира върху контрола по въвеждането на противоепидемичните мерки, свързани с ограничаване разпространението на  COVID-19 и оповестени данни за инспекционната дейност в двата рискови сектора: „Строителство“ и Селско стопанство“, по отношение на трудовите правоотношения и безопасността и здравето при работа. 

    За първото шестмесечие на 2021 г. са проверени 401 предприятия, извършени са 518 проверки, от тях 499 планови и извънредни по сигнали на граждани и организации 43. Общият брой на констатираните нарушения е 1618. Разследвани са и 3 тежки случая на трудови злополуки. Ефективността от засилената контролна дейност на територията на област Враца от страна на Инспекцията по труда, в посока – подобряването на организацията по осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд в предприятията, както и подобряване на качеството на оценката на риска, а от там и на предприемането на адекватни мерки за предотвратяване и отстраняването на съществуващи рискове, което е показателно за първото шестмесечие на годината. „Благодарение на намесата на дирекция „Инспекция по труда“  във Враца намаля значително броя на фирмите, които  забавят изплащането на трудови възнаграждения. За първите шест месеца на 2021 г. са установени 91 000 лева забавени плащания и при нашата намеса за изплатени заплати за 78 000 лв.“, завърши Румен Младенов.

    Иван Грозданов директор на „Териториалното поделение  на Националния осигурителен институт“ във Враца, представи пред присъстващите на заседанието на Областния съвет по условия на труд, доклад за регистрираните трудови злополуки.  Общо 20 броя  по чл. 55, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, към 31 май 2021 г.  От тях 19 броя са декларирани от осигурителя, приети и имат издадено разпореждане. За пет от тях е извършено разследване съвместно с дирекция „ Инспекция по труда“ - Враца и представители на осигурителя. Две от регистрираните трудови злополуки са с последици смърт, като при едната злополука смъртта е настъпила  по време на работа, като по нея в момента се работи и се изясняват причините. За останалите 17 броя злополуки, последиците са временна неработоспособност. По една декларирана  трудова злополука е констатирано и е издадено разпореждане, че не се приема, тъй като  пострадалото лице е работило без трудов договор,  завърши  Иван Грозданов.

    Областният управител Иван Сълов подчерта, че е необходимо и през втората половина от годината да продължи засилената инспекционна дейност, което ще доведе до още по-добри резултати в превенцията по здравословни и безопасни условия на труд в предприятията, намаляването на трудовите злополуки и запазването на положителната тенденцията за изплащане на трудови възнаграждения без забавяне на заети лица.

    В заключение Иван Сълов обобщи, че въпреки извънредната ситуация с COVID-19  работодателските организации и синдикатите са в основата на  усърдната работа за подобряването условията на труд и намаляване броя на трудовите злополуки в предприятията. За здравето на работниците и служителите на територията на област Враца е създадена организация за ваксинация срещу COVID-19, като при необходимост областният управител лично ще съдейства за организирането на подвижни пунктове за имунизация  по общини и предприятия.