ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВРАЦА ЗАПОЧНА ТЕКУЩИ ПРОВЕРКИ НА ТЕРЕНИ И ПЛОЩАДКИ СЪС СКЛАДИРАНИ ОТПАДЪЦИ, ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНСТАЛАЦИИ


Областна администрация – Враца започна текущи проверки на терени и площадки със складирани отпадъци, опасни вещества и производствени инсталации, за да установи спазването на изискванията по опазване на околната среда от собствениците и контролните органи.

Първата проверка, за която е създадена междуведомствена комисия със заповед на областния управител на област Враца, включваща експерти от РИОСВ, РЗИ и Общинска администрация - Враца е на площадката на „Камибо“ ЕООД.

Целта на проверката е да се направи оглед на място и проведе среща с представители на собственика за уточняване сроковете, изпълнителя и начините за провеждане на последния етап по неутрализация на басейните, от които през лятото на 2019 година бяха извадени и транспортирани резервоарите със серовъглерод. За целите на проверката са изслушани становища на собственика, изпълнителя по неутрализиране на серовъглерода и остатъчните продукти от него, както и изискани документи от РИОСВ – Враца за лабораторни анализи, схеми и планове за действие.

В резултат на проверката се констатира, че на 20 ноември 2019 г. стартират дейностите по неутрализация на отпадъчните промишлени води, приблизително 2500 кубични метра, от четири резервоара, намиращи се на площадката на „Камибо“ ЕООД. Дейността е възложена на „Балкан Ресурс“ ЕООД, за която от РИОСВ – Враца са изискани и получени схема за неутрализация и протоколи от лабораторни анализи  от водни проби на басейните.

Процесът по неутрализация на водите включва първична и вторична неутрализация, филтриране на изходящи води във филтър за улавяне на утайки, отвеждане на неутрализирани и филтрирани води на изход заводска канализация по приложена схема. Използваните неутрализиращи агенти са твърда натриева основа и гасена хидратна вар.

На 5 декември 2019 г. от Регионална лаборатория – Враца към Изпълнителна агенция по околна среда са взети водни проби за анализ от басейните, съхранявали резервоарите със серовъглерод, както и от изхода, след неутрализационния резервоар, преди шахтата, свързана с изход заводски води. Лабораторните анализи на водните проби по протокол за изпитване показват, че водата след неутрализация е с неутрално рН.

„Предстои заключителният етап, възложен на  „Балкан Ресурс“ ЕООД, по окончателно неутрализиране и на остатъчните утайки от водата в басейните. Методът на работа, чрез който ще се извърши неутрализацията по дъното на басейните е посявка на щамове с микроорганизми, разграждащи всички серни съединения. За осъществяване на последния етап от мащабната операция са необходими подходящи климатични условия – по-високи температури. Имам уверението на управителя на „Балкан Ресурс“, че в началото на пролетта и тази дейност ще приключи“, заяви Малина Николова, която участва лично в проверката.