ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ЗАСЕДАВА ДНЕС

Областният управител Малина Николова проведе днес заседание на Областния съвет за развитие на Област Враца. На него присъстваха заместник областните управители Ирина Иванова и Мирослав Комитски, кметове и представители на общините от област Враца, на общинските съвети и представителите на синдикатите и работодателите.

В хода на заседанието беше представена актуализацията на състава на Областния съвет за развитие. Членове на Съвета са кметовете на общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегирани представители на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

Поименната актуализация на Съвета се налага заради проведените през месец октомври избори за местна власт, а всички общински съвети избират с решение своите представители.

Областният съвет актуализира своите представителите, като единодушно беше избран за представител в Регионалния съвет за развитие на Северозападен район кметът на Община Враца Калин Каменов, а Иво Цветков, кмет на Община Бяла Слатина беше преизбран.

Малина Николова акцентира върху работата, координацията и партньорството с кметовете.

„Членовете трябва не само да присъстват, но и да проявяват  активност при определяне на темите за разглеждане“ – добави още Малина Николова. Много често личната ангажираност и личното участие на кметовете в провежданите съвети и комисии е от изключителна важност с оглед необходимостта от приемане на управленски решения, които не са в компетенциите на изпратените представители.

            На заседанието беше представена Областната стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020 година. Документът е разработен от Областен екип за стратегическо планиране на социалните услуги след обобщен анализ на ситуацията на областно ниво, като и разработването на Областна план-карта за развитие на социалните услуги.

            „В съвместната работа, която продължи няколко месеца, се включиха всички заинтересовани страни, участници в планирането, мотивирани от убеждението за необходимостта от адекватна, работеща стратегия, надграждаща постигнатото до момента и в полза на хората от областта.“ – поясни Малина Николова.

            Планира се разширяването на социалните услуги на територията на общините в област Враца, като се предвижда изграждането на 6 Центъра за обществена подкрепа, по един за всяка от общините Борован, Бяла Слатина, Враца, Мездра, Хайредин и Оряхово.

            На територията на общините Бяла Слатина и Враца ще бъдат разкрити Центрове за социална рехабилитация и интеграция, а социалната услуга за деца и възрастни с и без увреждания ще бъде разширена чрез изграждане на Дневни центрове в общините Бяла Слатина, Козлодуй, Мизия, Мездра, Оряхово, Роман и Хайредин.

            В областния град е предвидено разкриването на Център за временно настаняване, който ще предоставя подслон на бездомни хора и социално слаби лица за срок от три месеца.

            Нови три Защитени жилища са планирани да бъдат изградени на територията на общините Враца, Мизия и Хайредин.

            В стратегическия документ е заложено и разкриването на общо 26 броя Центрове за настаняване от семеен тип за общините Бяла Слатина, Враца, Криводол, Оряхово, Мизия, Роман и Хайредин.

            „Враца е сред първите 3 области в страната, които имат разписан и утвърден стратегически документ за своите социални услуги“ – допълни в заключение Малина Николова.

            В дългосрочен план, Областната стратегия за социалните услуги цели да превърне област Враца в регион с развита, модерна, ефективна система от социални услуги, които поставят в своя център ползвателя, отговарят на нуждите на общността, осигуряват равен достъп и непрекъснато подобряват своето качество.