НЯМА РЕГИСТРИРАНИ СЛУЧАИ НА ИНФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ В ОБЛАСТ ВРАЦА, ПОВИШЕНА Е ЕПИЗООТИЧНАТА ГОТОВНОСТ ПРИ ЗАСИЛЕНИ ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ


Заместник областният управител Мирослав Комитски проведе днес онлайн заседание на Областната епизоотична комисия, на което бяха обсъдени и предприети превантивни мерки по повод установени огнища на заболяването Високопатогенна Инфлуенца А по птиците в два обекта за отглеждане на пекински патици в град Славяново, област Плевен.

Към този момент, на територията на област Враца няма регистрирани случаи на болестта, поясни директорът на Областна дирекция „Безопасност на храните“ д-р Милчо Костурков.

Областната епизоотична комисия реши да бъде повишено вниманието, поради очакваното влошаване на метеорологичните условия и по-активен прелет на диви птици, които са предпоставки за разпространение на болестта.

Въведени са забрани за отглеждането на домашни птици от всички видове на открито и отглеждане на домашни водоплаващи заедно с други домашни птици. Забранено е също провеждането на изложби и пазари за птици. При откриване на повишена смъртност при диви птици, членовете на ловните дружинки и служителите на регионални дирекции по горите следва да информират ОД „Безопасност на храните“. При данни за повишена смъртност при домашни птици в личните стопанства, следва да се информират незабавно ветеринарните служби. Изпълнителна агенция „Автомобилна инспекция“ засилва контрола на транспортните средства, превозващи птици, като служителите изискват ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване.

Заместник областният управител Мирослав Комитски подчерта, че е необходимо кметовете да насочат вниманието и да информират кметовете на всички населени места по общини за спазването на мерките за биосигурност и повишена бдителност за клинични прояви на заболяването в животновъдните обекти за отглеждане на птици и от стопаните на домашни птици.

Мирослав Комитски запозна членовете на Областната епизоотична комисия с условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, извън обектите, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните, съгласно обнародваната на 09.02.2021 г. Наредба 3. В нормативния акт ясно е записано, че терените за обезвреждане се определят от назначена със заповед на кмета постоянно действаща комисия на територията на всяка една община, в чийто състав влизат представители на общината, на Областната дирекция „Безопасност на храните“, РЗИ, РИОСВ, „Басейнова дирекция“ и ГД „ПБЗН“, както и представители на ВиК оператора и ОД „Земеделие“.

Заместник областният управител Мирослав Комитски изисква от всички кметове на общини, в срок до 09.05.2021 г., да предоставят в Областна администрация – Враца информация за съставената комисия и определените терени за обезвреждане, заедно с номер на поземления имот и координатите към него.