НА СВОЕ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ОДОБРИХА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ОБЛАСТ ВРАЦА ЗА 2020 г.

НА СВОЕ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ОДОБРИХА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ОБЛАСТ ВРАЦА ЗА 2020 г.

Със средства в размер на 370 658 лв., Регионалната програма осигурява 121 нови работни места.

Програмата за заетост на област Враца е разработена съгласно постъпилите предложения от страна на общините от областта и от Областна администрация – Враца и при прилагане на одобрената от комисията методика, включваща критерии със съответната тежест за оценката на подадените предложения - средногодишно равнище на безработица през предходната година в съответната община, средногодишен брой на регистрираните безработни през предходната година, както и потребностите на работодателите от работна сила през предходната година.

Целта е повишаване на заетостта, намаляване на безработицата, повишаване качеството на работната сила и възможност за трудова и социална интеграция на безработни лица, отдалечени от пазара на труда и стимулиране на социалната им активност. Целевите групи, включени в програмата са безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети, безработни над 50-годишна възраст, безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности в това число безработни с ниско образование, хора с увреждания, продължително безработни лица, лица извън работната сила, но желаещи да работят.

Дейностите в проектните предложения са насочени към поддържане и опазване на общинска и държавна собственост, комунално-битово обслужване, почистване на речни корита, ремонт и поддръжка на общинска пътна и улична мрежа благоустройство на населените места.

Заетостта по програмите е в рамките на не повече от 4 месеца.

Предстои Регионална програма за заетост на област Враца за 2020 г. да бъде утвърдена от Министерство на труда и социалната политика и да стартира през месец август.