КОНСУЛТАЦИ ПО ПРОЕКТА НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ 2022 – 2027 Г.


Областният управител на област Враца, Надя Донкинска и главният секретар на АВиК Враца, Петя Донова взеха участие в работна среща със заинтересованите страни, организирана от Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) – Плевен, в рамките на обществени консултации по Проекта на План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г. за Дунавски район за басейново управление, която се състоя в сградата на  Областна администрация Монтана.

 Участие в срещата взеха: областният управител на област Монтана Ивайло Антонов, Ангел Престойски управителят на  "ВиК"-Враца ООД, представители на местната власт, държавни администрации, обществени организации, представители на бизнеса и други заинтересовани страни.

 Основен елемент в Плана за управление са Програмите от мерки, насочени към предотвратяване влошаването и постигане на добро количествено и качествено състояние на водите. Целта на обществените консултации е да се съберат повече мнения и становища, чрез който да се подпомогне изготвяне на реалистичен и приложим финален вариант на План за управление на речните басейни в ДРБУ.