Конкурси

Обявление за длъжността Главен експерт в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"

Обявление за длъжността Главен експерт в Дирекция

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител и чл. 13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с ПМС №8 от 16.01.2004 г., обн. ДВ. бр. 6 от 23 Януари 2004 г., изм. и доп. ДВ, бр. 49 от 29 юни...

Обявление за конкурс за длъжност старши експерт в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация- Враца

Обявление за конкурс за длъжност старши експерт в Дирекция

 На основание чл.10а от Закона  за държавния служител и чл. 13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с ПМС №8 от 16.01.2004 г., обн. ДВ. бр.6 от 23 януари 2004 г., изм. и доп. ДВ. бр....

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВРАЦА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН  ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВРАЦА

О Б Я В Л Е Н И Е   З А    К О Н К У Р С На основание чл. 10а от Закона за държавния служител и чл. 13,ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Приета с ПМС № 8 от 16.01.2004 г. обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 29 Юни 20...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ МЛАДШИ  ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител и чл. 13,ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Приета с ПМС № 8 от 16.01.2004 г. обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г. 1. Обявявам конкурс за едно работно място на  длъжност М...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител и чл. 13,ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Приета с ПМС № 8 от 16.01.2004 г. обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г. 1. Обявявам конкурс за едно работно място на  длъжност М...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител и чл. 13,ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Приета с ПМС № 8 от 16.01.2004 г. обн. ДВ. бр.6 от 23 януари 2004г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г. Обявявам конкурс за едно работно място на длъжност Младши е...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

14.09.2015 г.        10:30

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА КОНКУРСА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСT

14.09.2015 г.      ...