“Инсталиране на програмно приложение за комуникационна и информационна виртуална мрежа, доставка на компютърно и мултимедийно оборудване” по проект „Трансграничен Център за комуникация Долж - Враца”

“Инсталиране на програмно приложение за комуникационна и информационна виртуална мрежа, доставка на компютърно и мултимедийно оборудване” по проект „Трансграничен Център за комуникация Долж - Враца” с референтен номер 2 (4i)-1.2-6  и MIS-ETC Code 666. Преписка № 00800 - 2014 - 0002

01.07.2015 г.        10:45 ч.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР
01.07.2015 г.        10:47 ч.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

  18.06.2015 г.        10:46 ч.
ИНФОРМАЦИЯ по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП
  28.05.2015 г.       10:15 ч.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕКРАТЕН ДОГОВОР

  28.05.2015 г.       10:17 ч.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22б, АЛ.2, Т.16 ОТ ЗОП

07.05.2015 г.       14:45 ч.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ЧЛ.22б, АЛ.2,Т.14 ОТ ЗОП 

07.05.2015 г.      14:43 ч.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22б, АЛ.2, Т.16 ОТ ЗОП

30.04.2015 г.      10:34 ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН  ДОГОВОР, СЪГЛАСНО ЧЛ.226, АЛ.2, Т.15 ОТ ЗОП

30.04.2015 г.      10:32 ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ , СЪГЛАСНО ЧЛ.226, АЛ.2, Т.14 ОТ ЗОП

01.04.2015 г.      10:17 ч.
Договор 1

01.04.2015 г.      10:15 ч.
Договор 2

  01.04.2015 г.      10:12 ч.
Договор 3


26.03.2015 г.      12:31 ч.

Информация за освобождаване на гаранции на класираните на първо и второ място  
05.03.2015 г.      14:33 ч.
Информация за освобождаване на гаранциите за участие от 05.03.2015 г. 

16.02.2015 г.      16:03 ч.
Решение РД-40 от 16.02.2015 г.

11.02.2015 г.      15:43 ч.

Протокол 6 от 11.02.2015 г.

03.02.2015 г.      16:51 ч.
Съобщение от 03.02.2015 г.

02.02.2015 г.      17.01 ч.
Протокол 5 от 02.02.2015 г.

30.01.2015 г.      16:16 ч.
Заповед № РД-28 от 30.01.2015 г.

29.01.2015 г.      15:07 ч.
Протокол 4 от 29.01.2015 г.

22.01.2015 г.      14:46 ч.
Протокол 3 от 22.01.2015 г.

16.01.2015 г.      16:55 ч.
Заповед № РД-16 от 16.01.2015 г.

15.01.2015 г.      16:48 ч.
Протокол 2 от 15.01.2015 г

19.12.2014 г.      16:18 ч.
Протокол № 1 от 19.12.2014 г.

Разяснения по чл.29,ал1 от ЗОП


Приложение техническо 3

Приложение техническо 2

Приложение техническо 1

Приложение №10

Приложение №9

Приложение №8

Приложение №7

Приложение №6

Приложение №5

Приложение №4

Приложение №3

Приложение №2в

Приложение №2б

Приложение №2а

Приложение №1

06.11.2014 г.      16:48 ч.
Съобщение до средствата за масово осведомяване
Документация