ДВЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ – СЪВЕТ ВРАЦА ВРЪЩА ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ГЕОРГИ МИТОВ

ДВЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ – СЪВЕТ ВРАЦА ВРЪЩА ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ГЕОРГИ МИТОВ

    Със своя заповед Губернаторът връща за ново обсъждане решение  №  706 от Протокол № 47 от проведено редовно заседание на 30.08.2022 г. на Общински съвет – Враца,  с което се внасят изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища. С решението се иска увеличение както на наемната, така и на продажната цена на общинските жилища, като втората се увеличава 3,5 пъти, вместо досегашните 2 пъти. В приетата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища обаче не се съдържа  преходна уредба,  която да регламентира подадените, към момента заявления за настаняване под наем или за закупуване на общински жилища. С тази непълнота се засягат интересите на гражданите и се създават затруднения на Общинската администрация по продължаването и приключването на образуваните преписки, поради което в тази си част наредбата противоречи на целите и принципите на закона.

    Общинският съвет – Враца е приел и решение № 707, което е в противоречие със Закона за хората с увреждания. В решението си местният парламент е приел Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението при кратковременно платено паркиране – „Синя зона – гр. Враца“, като въвежда собствени, обективно неустановими и некореспондиращи с нито един текст от българското законодателство критерии за определяне на правоимащи лица, поставяйки извън закона и то за целия Европейски съюз, всички хора с трайни увреждания при издаване на карта за преференциално паркиране  в „Синя зона” гр. Враца. Така то става в голяма степен рестриктивно и незаконосъобразно спрямо хората с увреждания и осъществява дискриминация по признак „увреждане“ на тази група от хора. Това на практика означава, че вместо тази доста уязвима част от обществото ни да получи от Община Враца необходимата й и при това - законосъобразна подкрепа, получава незаконосъобразни рестрикции, ограничаващи и без това неголямата им възможност за придвижване.

    С въвеждането на собствени критерии за определяне на правоимащи лица (и то приложими на територията на цялата страна) наредбата противоречи на нормативни актове от по-висока степен, поради което в тази си част е незаконосъобразна.

    Това са мотивите поради които Георги Митов връща двете решения за ново обсъждане.

    Пълния текст на заповедта може да прочетете на сайта на Областна администрация - Враца в раздел „Върнати решения на Общински съвет“.