Електронен анкетен формуляр относно провеждане на проучване сред работодатели за потребностите им от работна сила през 2019 г.

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

 

Открита процедура с предмет “Доставка на оборудване за извънредни ситуации” по проект „Център за координация и управление на действията при бедствия в трансграничната зона” с референтен номер 2 (4i)-2.2-17 MIS-ETC Code 692 EMERG-VR-DJ

Преписка №00800-2014-0001, публикувани на 27.06.2014 г.

Документация

Документация - Съдържание

Приложение №1 - Оферта за участие

Приложение №2 - Предлагана цена Позиция 1

Приложение №2 - Предлагана цена Позиция 2

Приложение №2 - Предлагана цена Позиция 3

Приложение №3 - Адманистративни сведения

Приложение №4 - Декларация по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и т.5 от ЗОП

Приложение №5 - Декларация по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.3 и т.4 и ал.5, т.2 от ЗОП

Приложение №6 - Декларация по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП

Приложение №7 - Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП

Приложение №8 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка

Приложение №9 - Декларация общ оборот и оборот сходен с предмета на поръчката

Приложение №10 - Декларация основни договори за услуги извършени през последните три години

Приложение №11 - Банкова гаранция за участие в обществената поръчка

Приложение №12 - Банкова гаранция за изпълнение на договор за възлагане на обществената поръчка

Приложение №13 - Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП

Приложение №14 - Договор

Приложение техническо 1

Приложение техническо 2

Приложение техническо 3

Обявление, публикувано на 27.06.2014 г.

Решение, публикувано на 27.06.2014 г.

Разяснение по чл.29, ал.1 от ЗОП, публикувано на 29.07.2014 г.

Отваряне на ценови оферти, публикувано на 13.08.2014 г.