ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

 

Открита процедура с предмет “Доставка на оборудване за извънредни ситуации” по проект „Център за координация и управление на действията при бедствия в трансграничната зона” с референтен номер 2 (4i)-2.2-17 MIS-ETC Code 692 EMERG-VR-DJ

Преписка №00800-2014-0001, публикувани на 27.06.2014 г.

Документация

Документация - Съдържание

Приложение №1 - Оферта за участие

Приложение №2 - Предлагана цена Позиция 1

Приложение №2 - Предлагана цена Позиция 2

Приложение №2 - Предлагана цена Позиция 3

Приложение №3 - Адманистративни сведения

Приложение №4 - Декларация по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и т.5 от ЗОП

Приложение №5 - Декларация по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.3 и т.4 и ал.5, т.2 от ЗОП

Приложение №6 - Декларация по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП

Приложение №7 - Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП

Приложение №8 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка

Приложение №9 - Декларация общ оборот и оборот сходен с предмета на поръчката

Приложение №10 - Декларация основни договори за услуги извършени през последните три години

Приложение №11 - Банкова гаранция за участие в обществената поръчка

Приложение №12 - Банкова гаранция за изпълнение на договор за възлагане на обществената поръчка

Приложение №13 - Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП

Приложение №14 - Договор

Приложение техническо 1

Приложение техническо 2

Приложение техническо 3

Обявление, публикувано на 27.06.2014 г.

Решение, публикувано на 27.06.2014 г.

Разяснение по чл.29, ал.1 от ЗОП, публикувано на 29.07.2014 г.

Отваряне на ценови оферти, публикувано на 13.08.2014 г.