79 РАБОТНИ МЕСТА ЩЕ БЪДАТ РАЗКРИТИ В ОБЛАСТ ВРАЦА ПО РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ

В област Враца  ще бъдат разкрити 79 работни места по Регионалната програма за заетост и обучение. Размерът на определените средства за финансиране на програмата за областта е 285 031 лв. Това стана ясно днес по време на проведено заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, под председателството на областния управител Момчил Младенов.

Съгласно дневния ред на днешното заседание беше представен проектът на Регионалната програма за заетост и обучение на област Враца – 2017 г. Тя е част от Националния план за действие по заетостта за 2017 г. Реализирането й на територията на Врачанска област ще създаде условия за повишаване показателите на местния пазар на труда, както и намаляване на безработицата и осигуряване на трудова заетост на безработни лица от уязвимите групи.

 Целеви групи на програмата са: безработни младежи до 29 г; безработни лица над 50-годишна възраст; безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация; хора с увреждания; продължително безработни лица; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

Целта на програмите е създаване на възможности за трудова и социална интеграция на безработни лица, отдалечени от пазара на труда и стимулиране на социалната  им активност.

Съгласно заявките на общините от областта, размерът на финансовите средства по програмата възлизат на стойност 285 031 лв. Община Борован заяви 8 работни места, Община Бяла Слатина-12 бр., Община Враца-14 бр., Община Козлодуй-8 бр., Община Криводол-6 бр., Община Мездра-10 бр., Община Мизия-5 бр., Община Оряхово-5 бр., Община Роман-4 бр., Община Хайредин-7 бр. Всички заявки от общините са за 6-часов работен ден, като лицата ще бъдат ангажирани в рамките на 6 месеца.

Работните позиции в проектите на общините са за: поддържане и опазване на общинска и държавна собственост; комунално-битово обслужване/ хигиенизиране, събиране и извозване на отпадъци/; почистване на речни корита; ремонт и поддръжка на общинска пътна и улична мрежа; ремонт и облагородяване на общински градини и паркове, детски градини и площадки; благоустройство на населените места и др.

Приетите предложения от Постоянната комисия по заетост днес, ще бъдат изпратени за утвърждаване от Министерството на труда и социалната политика.

 

Реализацията на регионалната програма за заетост ще започне на 1 май и ще продължи до 2 ноември 2017 година.

С промените в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване по заетостта се допълват функциите на Комисията по заетостта. Новите правомощия изискват Областният управител да издаде заповед за сформиране на Комисия за разработване на регионална програма за заетост и обучение на областта, въз основа на оценка и подбор на постъпилите проектни предложения от областна и общински администрации.

След проведено гласуване бе прието областният управител да бъде председател на Комисията, като в състава й са включени директорите на 5-те Дирекции „Бюро по труда“ на територията на област Враца, с оглед на това, че те разполагат с детайлна информация относно данните за равнището на безработица, броя на регистрираните безработни лица, както и от потребностите на работодателите от работна сила, необходими за оценка на проектите съгласно приетата Методика.