ОБЛАСТНИЯТ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРИЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2021 г.


На проведеното чрез видеоконферентна връзка заседание, заместник областният управител Мирослав Комитски акцентира върху водещото значение и доброто междуинституционално взаимодействие на съвета, на базата на които произлизат важни управленски практики и решения. Мирослав Комитски отбеляза, че предстои Министерски съвет да приеме Национална стратегия за превенция и противодействието на корупцията 2021-2027 г. и Пътна карта с разписани дейности за изпълнение по стратегията, като информира, че двата стратегически документа са публикувани на официалната страница на Областна администрация – Враца. Пълният набор от документи и Проект на правителственото решение са публикувани в Портал „Обществени консултации“ на Министерски съвет.

„Областните обществени съвети намират място в новата стратегия като обществен орган, на който се възлагат съгласувателни и информационни функции, в това число и продължаването на практиката с информационни и образователни кампании на тема „Антикорупция“, подчерта заместник областният управител.

Приетият от съвета План за действие за 2021 г., е изцяло съобразен с предстоящото решение по приемане на Националната стратегия, като основни акценти са поставени върху засилване на ролята на областните обществени съвети за превенция и противодействие на корупцията, залегнали в Приоритет 4 „Повишаване прозрачността и отчетността на местната власт“ от Националната стратегия, в посока унифициране на тяхната компетентност чрез изменение на Устройствения правилник на областните администрации, възможността им да консултират и разглеждат антикорупционни планове и мерки на органите, действащи на местно ниво, както и да дават становища относно корупционния риск, съдържащ се в различни регулативни актове на тези органи. 

За по-доброто взаимодействие с гражданския сектор и бизнеса на местно ниво, се възобновява дейността на общинските обществени съвети за превенция и противодействие на корупцията. Предвидено в Плана е провеждането на отложената заради Ковид пандемията през 2020 г. Регионална кръгла маса на тема„ Върховенството на закона - регионална и местна власти, граждански сектор и медии“. През 2021 година ще продължи добрата практика на антикорупционно обучение посредством беседи и лекции на представители на съдебната власт, прокуратурата, НАП и МВР, съвместно с Регионалното управление на образованието, насочено към 11 и 12 класове.

Всички дейности на областно и местно ниво ще бъдат съобразени с епидемичната обстановка и спазването на противоепидемичните мерки.

В края на заседанието, заместник областният управител Мирослав Комитски напомни на кметовете на общини, че във връзка с произвеждането на избори за народни представители, следва да изготвят заповеди за утвърждаване на секционните избирателни комисии на територията на съответната община с утвърдена номерация, обхват и адрес.

„Очаква се до края на днешния ден, Централна избирателна комисия да вземе решение за състава на РИК – Враца, като има готовност да предоставим в Областна администрация – Враца оборудвано помещение с техническа обезпеченост за дейността на комисията“, отбеляза Мирослав Комитски.