Конкурси

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

О Б Я В Л Е Н И Е   З А    К О Н К У Р С

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител и чл. 13,ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Приета с ПМС № 8 от 16.01.2004 г. обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

О Б Я В Л Е Н И Е   З А    К О Н К У Р С

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител и чл. 13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с ПМС № 8 от 16.01.2004 г.,  обн. ДВ, бр.6 от 23.01. 2004 г., изм. и доп. ДВ,...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител и чл. 13,ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Приета с ПМС № 8 от 16.01.2004 г. обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС ЗА ЕДНО СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

О Б Я В Л Е Н И Е З А К О Н К У Р С

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Приета с ПМС № 8 от 16.01.2004 г. обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС ЗА ЕДНО СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО