Конкурси

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ЮРИСКОНСУЛТ " В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл. 13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители     11.04.2022 г.   12:20 часа 11.04.2022 12:21

Обявление за длъжността Главен експерт в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"

Обявление за длъжността Главен експерт в Дирекция

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител и чл. 13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с ПМС №8 от 16.01.2004 г., обн. ДВ. бр. 6 от 23 Януари 2004 г., изм. и доп. ДВ, бр. 49 от 29 юни 2012 г. 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ- ВРАЦА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ В ДИРЕКЦИЯ

На основание чл.10а от Закона  за държавния служител и чл. 13, ал.1 от Наредбата за провеждане на кон...

Обявление за конкурс за длъжност старши експерт в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация- Враца

Обявление за конкурс за длъжност старши експерт в Дирекция

 На основание чл.10а от Закона  за държавния служител и чл. 13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с ПМС №8 от 16.01.2004 г., обн. ДВ. бр.6 от 23 януари 2004 г., изм. и доп. ДВ. бр. 49 от 29 юни 201...