Обяви и съобщения

28.10.2016 г.                 12:58

Съобщение по чл.61, ал.3 от АПК

26.08.2016 г.                 13:06

Съобщение по чл.61, ал.3 от АПК

12.03.2016 г.                 11:22 ч.
Съобщение по чл.28, ал.2 от Административно-процесуалния кодекс

14.12.2015 г.                 17:11 ч.
Съобщение по чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс - Стоянка Цвяткова

14.12.2015 г.                 17:08 ч.
Съобщение по чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс - Калоян Донев

16.11.2015 г.                 12:02 ч.
Уведомление за инвестиционно предложение за ФСМП - Роман  

16.11.2015 г.                  12:03 ч.
Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС

Заповед за отчуждаване на недвижими имоти в гр. Оряхово

Обявление за отчуждаване, във връзка с реализацията на обект "Изграждане на нова ВЛ 110 kV за второ захранване на подстанция "Оряхово"

 

Списък на земеделските територии, които са придобили характеристиките на гора съгласно чл.83 от Закона за горите, разположени на територията на ТП ДГС "Враца", РДГ Берковица по землища на населените места