Областен управител

МОМЧИЛ МЛАДЕНОВ
Областен управител на Област Враца

phone 0889 720098; 092 66 66 90
092 66 31 18
 гр. Враца, 3000, бул. „Демокрация“ №1
e-mail: obl-vr@oavratsa.egov.bg
 

Дата на раждане: 16 юли 1966 г., гр. Враца

ОБРАЗОВАНИЕ:
ТУ - СОФИЯ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:
Заместник кмет на Община Враца /2003-2007/

Управител на БКС - Враца
ПРИЕМЕН ДЕН:

Всеки първи понеделник от месеца от 13:00 ч. до 16:00 ч. Записването сe извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. на телефон 092/661429 и на гише „Административно обслужване” в сградата на Областна администрация - Враца, като се попълва Информационен лист по образец, съдържащ следната информация:

- Трите имена на лицето, желаещо среща;

- Адрес и телефон за обратна връзка;

- Кратко изложение на проблема


ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ:
Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика. Областната администрация се ръководи и представлява от областния управител. При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация. Областният управител се назначава от Министерския съвет. Заместник областните управители се назначават от министър-председателя. Областният управител определя със заповед правомощията и ресора на заместник областните управители. В отсъствие на областния управител той се замества от определен от него с писмена заповед заместник областен управител. Областният управител взаимодейства с органите на местното самоуправление на територията на областта, с органите на изпълнителната власт и с други институции, невключени в системата на изпълнителната власт. Областният управител осъществява сътрудничество с ръководствата на териториалните структури на синдикатите, на организациите на работодателите, на организациите за социална защита и на неправителствените организации. Областният управител представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на областната администрация. Областният управител представя на министъра на държавната администрация и административната реформа ежегоден доклад за състоянието на областната администрация, в който се включва и информация за състоянието на общинската администрация в общините на територията на областта. Правомощия на областния управител: провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт; осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация; отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта; упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация; осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове; координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта; спира изпълнението на незаконосъобразни актове на общинските съвети и ги отнася пред съответния окръжен съд в едномесечен срок от тяхното получаване; той може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общините в едномесечен срок от узнаването или сезирането му, за които няма предвиден специален ред; провежда информационната стратегия и политика, които при спазване на разпоредбите на Конституцията и законите гарантират откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация; (изм. - ДВ, бр. 22 от 2005 г.) организира разработването на областната стратегия за развитие; (изм. - ДВ, бр. 22 от 2005 г.) внася проекта на областна стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за развитие; организира отбранително-мобилизационната подготовка на населението, ръководи защитата му при бедствия и аварии и отговаря за спазването на обществения ред; ръководи планирането и подготовката на административно-териториалната единица за отбрана; утвърждава областните транспортни схеми; осъществява международните контакти на областта на регионално ниво; прави предложения за включване на отделни въпроси в оперативната работна програма на Министерския съвет чрез заместник министър-председател или министър; утвърждава длъжностното разписание и длъжностните характеристики на служителите в областната администрация; осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда; командирова със заповед служителите и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина; утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели; изпълнява и други правомощия, възложени със закон или с акт на Министерския съвет. Областният управител издава заповеди в границите на своите правомощия.