бър Контрол по решения на общинските съвети на територията на област враца - Областна администрация Враца

Контрол по решения на общинските съвети на територията на област враца

ВЪРНАТИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ

БОРОВАН 

Върнато за ново обсъждане решение за избор на временно изпълняващ длъжността кмет.

Върнато за ново обсъждане решение за избор на временно изпълняващ длъжността председател на Общинския съвет.

Върнато за ново обсъждане решение за предоставяне на сграда за безвъзмездно ползване.

Върнато за ново обсъждане решение за продажба на имот – частна общинска собственост.

Върнато за ново обсъждане решение за промяна предназначението на земеделски земи.

Върнато за ново обсъждане решение за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост.

Върнато за ново обсъждане решение за определяне размера на възнаграждението на Председателя на Общинския съвет.

Оспорено решение за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост.

 

БЯЛА СЛАТИНА

Не са констатирани незаконосъобразни решения.

 

ВРАЦА

Върнато за ново обсъждане решение за програма за приватизация.

Върнато за ново обсъждане решение за продажба на имоти по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Върнато за ново обсъждане решение за замяна на имоти.

Върнато за ново обсъждане решение за продажба на имоти – частна общинска собственост.

Оспорено решение за програма за приватизация. 

Оспорено решение за продажба на имоти по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

 

КОЗЛОДУЙ 

Върнато за ново обсъждане решение за изменение на Наредба, приета от Общинския съвет.

 

КРИВОДОЛ

Върнато за ново обсъждане решение за промяна предназначението на земеделски земи.

 

МЕЗДРА

Не са констатирани незаконосъобразни решения.

 

МИЗИЯ

Върнати за ново обсъждане решения за дейността на Обществен съвет за управление на финансови средства – 2 броя.

 

ОРЯХОВО

Не са констатирани незаконосъобразни решения.

 

РОМАН

Върнато за ново обсъждане решение за избор на временно изпълняващ длъжността кмет.

Оспорено решение за избор на временно изпълняващ длъжността кмет.

ХАЙРЕДИН

Върнато за ново обсъждане решение за продажба на земеделска земя.

Върнати за ново обсъждане решения за промяна начина на трайно ползване на земеделски земи – 2 броя.

Върнато за ново обсъждане решение за учредяване на отстъпено право на строеж.

Оспорено решение за отдаване под аренда на земеделска земя.

Оспорено решение за отдаване под наем на имоти – общинска собственост.

Борован 

Бяла слатина

Враца

Козлодуй

Криводол

Мездра

Мизия

Оряхово

Роман

Хайредин