бър ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ - Областна администрация Враца

ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ТАБЛИЦА С РЕФЕРЕНТНИ СТОЙНОСТИ ЗА ДОПУСТИМИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА КЪМ 25.01.2016 г.

ПМС №23/04.02.2016 г.

ИЗМЕНЕНИ МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ - 15.05.2015 Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - ПРОТОКОЛ ОТ ЗАЛЕПВАНЕ НА ПОКАНАТА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 - СПРАВКА ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 - ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СС

ПРИЛОЖЕНИЕ №8 - ПРОТОКОЛ ОТ ЗАЛЕПВАНЕ НА ПОКАНАТА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ №9 - ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ №10 - ДОГОВОР

ПРИЛОЖЕНИЕ №11 - ДОГОВОР ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ №12 - ДЕКЛАРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №13 - КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ №14 - СХЕМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИНИМАЛНА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №15 - ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ №16 - ПРОТОКОЛ ОТ ЗАЛЕПВАНЕ НА ПОКАНАТА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ №17 - ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ