Публикуван е регламентът на 73-ти НТП “По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица” 2019

Декларации по ЗПКОНПИ

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4, във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подадени от служителите на Областна администрация – Враца

 

Служител

Длъжност

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ

Надя Гетова

   Експерт  за връзки с обществеността 

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Евгения Кръстева

   Директор 

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Диана Янкова

   Главен юрисконсулт 

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Севдалина Риджалска 

   Главен счетоводител 

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Цветан Василев

   Главен експерт

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Красимира Маринова

   Старши експерт

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Ваня Дамянова

   Старши експерт

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Татяна Вутова

   Старши счетоводител

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Валентин Литов

   Главен специалист 

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Светла Тошева

   Счетоводител 

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

Любомир Маринков

   Главен експерт

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Силвия Пелова

   Главен експерт

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Евгения Илиева

   Главен експерт

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Върбинка Борисова

   Главен експерт

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Малина Иванова 

   Главен експерт

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Галина Георгиева

   Главен експерт

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Албена Кисьова

   Старши експерт

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Лора Младенова-Атанасова

   Младши експерт

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Ива Трифонова

   Младши експерт

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Николай Николов

   Младши експерт

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Велислава Петрова

   Младши експерт

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Николай Георгиев 

   Младши експерт

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Янаки Долапчиев

   Младши експерт

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Миряна Василева

   Младши експерт

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Мария Христова

   Младши експерт

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Оперативен дежурен по ПМС № 212/10.11.1993 г.

Тодор Христов

   Оперативен дежурен

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Чавдар Герговски

   Оперативен дежурен

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Любен Недков

   Оперативен дежурен

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Олег Драганов

   Оперативен дежурен

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Цветан Христов

   Оперативен дежурен

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

Забележка:

 1. Декларациите на служителите от Областна администрация – Враца са подадени пред органа по назначаване – Областен управител на област Враца и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.

 2. Личните данни в декларациите са заличени съгласно Закона за защита на личните данни.