бър административни услуги - Областна администрация Враца

административни услуги

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че считано от 30 януари 2018 година е осигурена възможност за картови плащания чрез ПОС терминал на заявените от Вас административни услуги

Харта на клиента 

Вътрешни правила

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Информация по Приложение №3 към чл.16, ал.1 от Наредбата за административното обслужване

ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

1960 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала Заявление

1963 Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост Заявление

1965 Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна собственост Заявление

1970 Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове Заявление

1971 Отбелязване на действия по управление, и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост Заявление

1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот Заявление

1973 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места Заявление

1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост" Заявление

1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността Заявление

1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост Заявление

1985 Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други Заявление

2388 Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост Заявление

2529 Позволително за ползване на лечебните растения Заявление

 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение Заявление

2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива Заявление

1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж Заявление

1964 Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации Заявление

1966 Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение Заявление

1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община Заявление

1968 Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж Заявление

1969 Регистриране на технически паспорт на строеж Заявление

1974 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община Заявление

1975 Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект Заявление

1976 Презаверяване на разрешение за строеж Заявление

1977 Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от Закона за устройство на територията Заявление

1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект Заявление

1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община Заявление

1982 Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство Заявление

1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж Заявление

1986 Разрешаване изработването на план-извадка от Подробен устройствен план Заявление

2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост Заявление

 

ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ВСИЧКИ АДМИНИСТРАЦИИ

1 Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административно правен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга Заявление

2 Предоставяне на достъп до обществена информация Заявление

3 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) Заявление

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) Заявление