бър административни услуги - Областна администрация Враца

административни услуги

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че считано от 30 януари 2018 година е осигурена възможност за картови плащания чрез ПОС терминал на заявените от Вас административни услуги

Харта на клиента 

Вътрешни правила

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Информация по Приложение №3 към чл.16, ал.1 от Наредбата за административното обслужване

ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект

2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост

ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ВСИЧКИ АДМИНИСТРАЦИИ