Публикуван е регламентът на 73-ти НТП “По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица” 2019

ЗАПОЧВА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ ПЪТ І-1 (Е79) „МЕЗДРА – БОТЕВГРАД“

ЗАПОЧВА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ ПЪТ І-1 (Е79) „МЕЗДРА – БОТЕВГРАД“

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на участък от път I-1 (Е79) „Мездра - Ботевград“ от км 161+367 до км 194+164,89“, на територията на община Ботевград, Софийска област и община Мездра, област Враца, подробно описани в Решение № 56 на Министерския съвет от 1 февруари 2018 г.

С Решение № 325 на Министерския съвет от 19 май 2011 г. републикански път „Участък от път I-1 (Е-79). Мездра - Ботевград“, е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти - частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.