Публикуван е регламентът на 73-ти НТП “По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица” 2019

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МИРОСЛАВ КОМИТСКИ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МИРОСЛАВ КОМИТСКИ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

Заместник областният управител Мирослав Комитски председателства редовното заседание на Областния съвет за намаляване риска от бедствия.

„Днес разглеждаме изключително важни теми, които касаят управлението на риска от бедствия и задълженията на институциите при съществуващ риск от бедствие, както и приетата през месец юли Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия с обхват на действие 2018 – 2030 г. Общините ще споделят резултатите и проблемите  при изграждане на доброволните формирования в област Враца“, поясни в началото на срещата Мирослав Комитски.

На заседанието присъстваха експертите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Ралица Тодорова и Георги Петров. Те дадоха насоки за разширяване на дейността на доброволните формирования и целите, които си поставя Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия.

Инж. Даниел Милков, инспектор в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ направи анализ на създадените в област Враца доброволни формирования. Той отбеляза, че в 5 от шестте общини с население до 20 000 души има изградени доброволни формирования. Това са общините Роман, Мизия, Борован, Хайредин, Мездра и Оряхово. Последните две формирования са регистрирани през настоящата година. Доброволците от тези формирования предстои да преминат първоначален основен курс на обучение.

„Все още има общини на територията на област Враца, в които няма изградени доброволни формирования. Три от тях са с население над 20 000 души. Общият брой формирования в страната са 232 с 3107 доброволци. Новостите, които предстоят от следващата година са свързани с осигуряване на средства по бюджет на общините. Въвежда се нов стандарт за “участие в обучение и изпълнение на задачи за защита при бедствия” в размер на 400 лв., ежегодно на доброволец. Предвидени са и средства за поддържане и експлоатация на техниката. Финансирането е сериозна предпоставка за изпълнение  на целите при създаване и обезпечаване дейността на формированията - да се повиши възможността за реакция при възникване на кризисна ситуация“, допълни в заключение инж. Даниел Милков

По време на заседанието на областния съвет бе разяснена приетата през месец юли Националната стратегия за намаляване риска от бедствия с обхват 2018-2030. Стратегическият документ очертава рамката за адекватно намаляване на съществуващите рискове и недопускане възникването на нови, повишаване на готовността и способностите за реагиране и бързото възстановяване след бедствия, при спазване на принципа „да изградим отново, но по-добре“. Очакваният резултат от работата по нея е постигане на устойчивост в ограничаване на възникването на нови и намаляване на съществуващите рискове от бедствия.

„Стартираха дейностите по изпълнение на Програмата за планово почистване на речните корита в извън урбанизираните територии по обществена поръчка на Областна администрация – Враца. Средствата в размер на 147 хил. лв., предоставени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, са предвидени за почистване на речни участъци в общините Борован, Бяла Слатина, Враца, Криводол, Мизия и Роман. Изпълнението на годишната програма по осигуряване проводимостта на реките е част от мерките за преодоляване на наводнения. Това е поредната стъпка, която се предприема с цел намаляване на риска от бедствия“, заяви Мирослав Комитски.