Публикуван е регламентът на 73-ти НТП “По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица” 2019

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ОБЩА КАУЗА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И БИЗНЕСА В ОБЛАСТ ВРАЦА


Най-важната тема на обществено-икономическия живот в област Враца, свързана с подготовката на кадрите от средните училища, като основен ресурс за развитие, устойчивост и удовлетворяване потребностите на бизнеса бе представена днес в Областна администрация - Враца.

В пресконференцията участваха представители на всички страни, активно работещи за професионалното образование и въвеждането на дуалното обучение – на регионалната и местни власти, на държавните звена, на професионалните гимназии, на работодателските организации и работодателите.

В обръщението си към медиите областният управител Малина Николова изрази увереността си чрез тях посланията, резултатите и основните проблеми в работата на властите и институциите за възстановяване основите на професионалното образование чрез нов, перспективен подход, отговарящ на изискванията на областната икономика и реалната среда за създаване на работни места за средните кадри да достигнат до цялата общественост.

„Съвместната работа на институциите и работодателите, днес дава безспорни резултати и гарантира успеха на професионалното образование в област Враца в следващите години“, сподели Малина Николова.

Постиженията и предизвикателствата пред професионалното образование представи Галина Евденова – началник на Регионално управление на образованието – Враца.

„Успешно е реализиран Държавният план-прием за учебната 2018/2019 година в област Враца. Променено е съотношението между броя на учениците - 941, които ще се обучават по професии – 66 % в 41 паралелки, спрямо броя на учениците - 492, които ще се обучават по профили – 34 % в 21 паралелки. Закритите паралелки, след реализирания прием са четири в общините Борован, Враца и Мизия, факт, който бележи сериозен успех, спрямо предходни години и свидетелства за балансиран Държавен план-прием. Паралелките, в които стартира дуална форма на обучение за новата учебна година са по специалностите „машини и системи с ЦПУ“, „приложно програмиране“, „строителство и архитектура“, „дограма и стъклопоставяне“, „производство и преработка на мляко и млечни продукти“ в община Враца, „електрообзавеждане на железопътна техника“ в община Мездра и „конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ в община Бяла Слатина. Фирмите, които са сключили споразумения с професионалните гимназии за дуална форма на обучение от въвеждането й преди 3 учебни години са 50“, това отчете Галина Евденова.

„Началото на тази учебна година поставя началото и на най-важния етап от въвеждането на дуалната форма на обучение. Учениците в единадесети клас за първи път ще се обучават и работят в реална работна среда, с трудов договор и възнаграждение на работни места, определени от техните работодатели. Това са учениците от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – Враца и Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин“ – Враца. Подготовката на този процес ни изправи пред редица предизвикателства, които съвместно с училищата и работодателите трябваше да решаваме, преди сключването на трудовите договори. За първи път в страната, тук във Враца, по дуалната система ще се подготвят кадри по професията „строител“, специалност „вътрешни облицовки и настилки“, характеризираща се с дейности, извършвани при изменящи се условия. Наложи се съвместно да трасираме пътя, по който това ще се случи и проведохме среща с представители на Министерство на образованието, Министерство на труда и социалната политика, Главна инспекция по труда, Строителната камара в България за уточняване на редица въпроси, за които прилагането на действащата нормативна уредба не дава пълнота. Направихме предложения до министъра на образованието и науката за допълнения в Наредбата за дуална система на обучение и учебния план за професии, включващи дейности, извършвани при изменящи се условия, каквато е строителството. Заедно с кмета Калин Каменов ще внесем проектно предложение по „Красива България“ за осигуряване на строителен обект, в който учениците ще работят. С г-жа Евденова предложихме на МОН и въвеждането на нова Национална програма за подпомагане на дуалната система на обучение, комплексно решаваща и обезпечаваща ученето чрез работа за солидарно финансиране от държавата и работодателите на учебно-производствени бази, квалификация на учителите и наставниците от предприятията, трудовите възнаграждения и осигурителните плащания на учителите, наставниците и учениците, транспортните разходи и застраховките. С министъра на труда и социалната политика водихме преговори в Мярката за насърчаване на разкриването на работни места за обучение чрез работа за възрастни по чл. 46а от Закона за насърчаване на заетостта да се даде възможност за използване на свободния финансов ресурс и за учениците и наставниците в дуална форма на обучение“, представи предприетите мерки областният управител.

Представителите на работодателските организации и бизнеса изказаха удовлетвореността си от съвместната работа с институциите и акцентираха, че постигнатите резултати не са основание за намаляване темповете на работа за утвърждаване на професионалното образование в следващите години.

Директорите на професионални гимназии споделиха опита си, натрупан при създаване на организация за въвеждане дуалната форма на обучение.