Обявление за конкурс за длъжност старши експерт в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация- Враца

Обявление за конкурс за длъжност старши експерт в Дирекция

 На основание чл.10а от Закона  за държавния служител и чл. 13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с ПМС №8 от 16.01.2004 г., обн. ДВ. бр.6 от 23 януари 2004 г., изм. и доп. ДВ. бр. 49 от 29 юни 2012 г.