ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВРАЦА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН  ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВРАЦА

О Б Я В Л Е Н И Е   З А    К О Н К У Р С

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител и чл. 13,ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Приета с ПМС № 8 от 16.01.2004 г. обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г.

1. Обявявам конкурс за едно работно място на  длъжност Главен  експерт в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация – Враца.

2. Кратко описание на длъжността: Подпомага дейността на по-високите длъжностни нива в сферата на защитата на населението при бедствия, на обществения ред, безопасността на движението по пътищата, като събира и систематизира необходимата информация, обработва и поддържа бази данни, проучва и обобщава различни практики, проблеми и алтернативни решения в областта си на дейност.

3. Кандидатите за заемане на длъжността трябва да отговарят на следните минимални изисквания:

Пълното Обявление вижте тук!

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Материали за тест