бър Обсъждане на Проект на Концепция на Закона за социалните услуги проведе областният управител Малина Николова - Областна администрация Враца

Обсъждане на Проект на Концепция на Закона за социалните услуги проведе областният управител Малина Николова


Обсъждане на Проект на Концепция на Закона за социалните услуги проведе областният управител Малина Николова.

„Разработването на Закон за социалните услуги е един от основните приоритети в социалната сфера. Концепцията предлага визията по основните въпроси, които ще бъдат регламентирани в закона и подзаконовата уредба към него: същност и характеристики на социалните услуги, потребители и доставчици на социални услуги, оценка на потребностите, планиране, създаване, финансиране и предоставяне на социалните услуги, контрол и мониторинг, интегриране на социалните услуги. С новия закон се урежда планирането на социални услуги въз основа на национална карта, която се изготвя на базата на анализ на потребностите. Целта на общественото обсъждане, иницирано от МТСП е осигуряване на публичност и прозрачност на всеки етап от разработването на новото законодателство в областта на социалните услуги, както и включването с мнения и предложения на възможно най-широк кръг лица и заинтересовани страни. Новата правна регламентация ще бъде развита в контекста на три основни цели – достъпност на социалните услуги, качество, ефективност и интегрираност на подкрепата“, акцентира областният управител Малина Николова.

 Във форума взеха участие представители на общините, на РУО –Враца, РЗИ – Враца, Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Монтана, на дирекциите „Социално подпомагане“ в областта, на неправителствени организации, доставчици на социални услуги, директорът на Дирекция „Бюро по труда“ - Враца.

Предложенията, които се направиха по време на обсъждането, като допълнения към концепцията, са свързани с квалификацията на доставчиците, експертите от общините и служителите в социалните услуги и визират създаването на Национална програма за квалификация на кадрите. Областният управител направи предложение за създаването на нов вид социална услуга – хоспис, която да се финансира като делегирана от държавата дейност.

„Сега действащите хосписи са лечебни заведения, в които медицински и други специалисти осъществяват палиативни грижи за терминално болни пациенти и могат да предоставят социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане. Регистрацията на хосписите се осъществява по реда на Закона за лечебните заведения. Създаването на хосписи, като вид социална услуга, ще улесни режима за тяхното разкриване и ще отговори на потребностите на лицата, нуждаещи се от продължителни медицински и социални грижи“, коментира Малина Николова.

Областният управител даде възможност на участниците в обсъждането да направят допълнителни предложения и изготвят писмени становища, които да бъдат обобщени и представени на МТСП.