бър ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА ПРОВЕДЕ ДНЕС ПЪРВАТА РАБОТНА СРЕЩА НА НОВОСЪЗДАДЕНИЯ ОБЛАСТЕН КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - Областна администрация Враца

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА ПРОВЕДЕ ДНЕС ПЪРВАТА РАБОТНА СРЕЩА НА НОВОСЪЗДАДЕНИЯ ОБЛАСТЕН КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР


Областният управител Малина Николова проведе днес първата работна среща на новосъздадения Областен координационен център за функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. На срещата присъстваха началникът на Регионалното управление по образование, кметове на общини от област Враца, експерти, председатели на екипите за обхват, представители на МВР – Враца и на РДСП- Враца. Участие във форума взеха и представители на фирма „ОРАК Инженеринг“, отговарящи за софтуерните решения по изпълнение на Механизма.

„Създаването на Областен координационен център е от съществено значение за функционирането и изпълнението на дейностите на Механизма, който с Постановление №100 на Министерски съвет от 8 юни 2018 г. става постоянно действащ и се прилага по отношение на децата и учениците, които не са обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане от училище и детска градина или са напуснали преждевременно образователната система. Важно е да отчетем, че съвместните усилия на всички институции и работата на екипите имат успех и в класните стаи са върнати деца и ученици, подлежащи на задължително предучилищно и училищно обучение. Създаването на междуинституционалния център е още една позитивна стъпка, тъй като чрез него ще се осъществява координация и активно ще бъдат подпомагани регионалните структури на министерствата и представителите на администрации“, акцентира в началото на срещата Малина Николова.

Началникът на Регионалното управление на образованието – Враца Галина Евденова открои основните предизвикателствата пред институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Благодарение на съвместните усилия на институциите и по данни на Регионалното управление, се запазва трайно тенденцията за намаляване броя на отпадналите ученици. За учебната 2017/2018 година броят им е 55, почти наполовина от учебната 2012/2013 година. В дейностите по осъществяване на Механизма, на територията на област Враца работят 41 екипи за обхват и в резултат на предприетите мерки, в училище са върнати общо 115 ученици. Отчетени са основните мерки и дейности по работата на институциите за обхващане и включване в образователната система на деца и ученици. Издадени са общо 86 административни актове по Закона за училищното и предучилищното образование от кметовете на общини на родители, които не са записали децата си в образователната системата и които подлежат на задължително предучилищно и училищно обучение. В резултат на наложените наказания, в класните стаи са върнати 30 ученици.

Набелязани са мерките за ефективна работа на екипите за изпълнение на Механизма. Една от основните насоки е провеждането на регионални комуникационни кампании в подкрепа на Механизма за представянето на дейностите като целенасочена, дългосрочна, решителна политика на правителството за противодействие на отпадането от образователната система и повишаване на обхвата, доверието в институциите, авторитета на учителите, информиране на родителите и промяна на нагласите, както и защита на правото на образование на децата и учениците.

На срещата, представителите на „ОРАК Инженеринг“ дадоха допълнителна информация и насоки за работа на експертите с Информационната система за реализация на Механизма.