бър ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК - ВРАЦА МАЛИНА НИКОЛОВА ПРОВЕДЕ ДНЕС РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ - Областна администрация Враца

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК - ВРАЦА МАЛИНА НИКОЛОВА ПРОВЕДЕ ДНЕС РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ


Областният управител и председател на Асоциацията по ВиК - Враца Малина Николова проведе днес редовно заседание на Общото събрание.

С Решение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и пълномощно на министъра на околната среда и водите, на областния управител и председател на асоциацията е предоставен мандат да представлява позицията на Държавата по въпросите от дневния ред. В него са заложени точки, касаещи приемането на бюджета на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца за 2018 г.,отчетаза изпълнение на бюджета за 2017 г,отчета за дейността и годишния финансов отчет на асоциацията за 2017 г .

Членовете на асоциацията единодушно приеха Отчета за дейността за 2017 г. Свикани и проведени са общо три заседания, в съответствие с Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК. На тях са съгласувани План за опазване на околната среда, План за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води и Програма за управление на отпадъците.

През 2017 г. са проведени всички дейности по финализиране на регламентираната в Закона за водите процедура по документално предаване на активите от страна на ВиК оператора на публичните им собственици. Стартиран е и процесът по отчитане и приемане на инвестиции, извършени от оператора във ВиК активи, като част от поетия от него ангажимент при сключване на Договора за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите от област Враца.

Процесът по приемането на вече извършени от оператора инвестиции се осъществява в момента и е необходимо всеки публичен собственик да назначи комисия, в чийто състав участва служител на „ВиК“ ООД - Враца и на АВиК - Враца. Комисията следва да извърши проверка и потвърди възможността за приемане на конкретните инвестиции. След приключване на проверката, комисията съставя и подписва протокол с констатации и  предложения за провеждане на процедурата по приемане на инвестициите. След одобрението от страна на комисията, се подписва приемо-предавателен протокол между публичния собственик и оператора.

Когато инвестициите са осъществени в активи – публична общинска собственост, преди подписване на протокола, кметът на съответната община следва да предложи на общинския съвет да вземе решение за приемане и одобрение на конкретните инвестиции, след което активите да преминат в управление на АВиК.