бър ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ЗАСЕДАВА ДНЕС - Областна администрация Враца

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ЗАСЕДАВА ДНЕС

Зареждане на видео плеър...

Областният управител Малина Николова проведе днес заседание на Областния съвет за развитие на Област Враца. На него присъстваха заместник областните управители Ирина Иванова и Мирослав Комитски, кметове и представители на общините от област Враца, на общинските съвети и представителите на синдикатите и работодателите.

В хода на заседанието беше представена актуализацията на състава на Областния съвет за развитие. Членове на Съвета са кметовете на общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегирани представители на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

Поименната актуализация на Съвета се налага заради проведените през месец октомври избори за местна власт, а всички общински съвети избират с решение своите представители.

Областният съвет актуализира своите представителите, като единодушно беше избран за представител в Регионалния съвет за развитие на Северозападен район кметът на Община Враца Калин Каменов, а Иво Цветков, кмет на Община Бяла Слатина беше преизбран.

Малина Николова акцентира върху работата, координацията и партньорството с кметовете.

„Членовете трябва не само да присъстват, но и да проявяват  активност при определяне на темите за разглеждане“ – добави още Малина Николова. Много често личната ангажираност и личното участие на кметовете в провежданите съвети и комисии е от изключителна важност с оглед необходимостта от приемане на управленски решения, които не са в компетенциите на изпратените представители.

            На заседанието беше представена Областната стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020 година. Документът е разработен от Областен екип за стратегическо планиране на социалните услуги след обобщен анализ на ситуацията на областно ниво, като и разработването на Областна план-карта за развитие на социалните услуги.

            „В съвместната работа, която продължи няколко месеца, се включиха всички заинтересовани страни, участници в планирането, мотивирани от убеждението за необходимостта от адекватна, работеща стратегия, надграждаща постигнатото до момента и в полза на хората от областта.“ – поясни Малина Николова.

            Планира се разширяването на социалните услуги на територията на общините в област Враца, като се предвижда изграждането на 6 Центъра за обществена подкрепа, по един за всяка от общините Борован, Бяла Слатина, Враца, Мездра, Хайредин и Оряхово.

            На територията на общините Бяла Слатина и Враца ще бъдат разкрити Центрове за социална рехабилитация и интеграция, а социалната услуга за деца и възрастни с и без увреждания ще бъде разширена чрез изграждане на Дневни центрове в общините Бяла Слатина, Козлодуй, Мизия, Мездра, Оряхово, Роман и Хайредин.

            В областния град е предвидено разкриването на Център за временно настаняване, който ще предоставя подслон на бездомни хора и социално слаби лица за срок от три месеца.

            Нови три Защитени жилища са планирани да бъдат изградени на територията на общините Враца, Мизия и Хайредин.

            В стратегическия документ е заложено и разкриването на общо 26 броя Центрове за настаняване от семеен тип за общините Бяла Слатина, Враца, Криводол, Оряхово, Мизия, Роман и Хайредин.

            „Враца е сред първите 3 области в страната, които имат разписан и утвърден стратегически документ за своите социални услуги“ – допълни в заключение Малина Николова.

            В дългосрочен план, Областната стратегия за социалните услуги цели да превърне област Враца в регион с развита, модерна, ефективна система от социални услуги, които поставят в своя център ползвателя, отговарят на нуждите на общността, осигуряват равен достъп и непрекъснато подобряват своето качество.