бър Областна aдминистрация Враца - Официален Интернет сайт

Новини и събития

Съобщение за изплащане на обезщетения

    Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА   СЪОБЩЕНИЕ       В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Областна администрация - Враца уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: „Модернизация на участък от път I-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград“ от    км 161+367 до км 194+164.89“, че изплаща определените парични обезщетения за имоти, за които отчуждителният акт - Решение на Министерски съвет /РМС/ № 56 от 01.02.2018 г. е влязъл в законна сила.       За целта е необходимо в деловодството на Областна администрация - Враца да се представят следните документи, доказващи правото на собственост:           ...

Виж повече
13/08/2018

Среща с кметовете на общини и председателите на общински съвети за язовирите в област Враца

Днес, на работна среща, с участието на кметовете и председателите на общински съвети, областният управител Малина Николова направи анализ на състоянието на язовирите в областта и даде препоръки с конк...

Виж повече
13/08/2018

ПЛАНОВО ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНИ УЧАСТЪЦИ ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБЛАСТ ВРАЦА ЗА 2018Г.

Преписка № 00800-2018-0001, Наименование "Планово почистване на речни участъци извън урбанизираните територии в област Враца за 2018", Публикувана на 07.08.2018 г., Възложител: Областен управител на О...

Виж повече
07/08/2018