Новини и събития

ОБЛАСТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ПО ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ЗВЕНОТО ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ

Изпълняващият длъжността областен управител на област Враца Мирослав Комитски проведе съвместно заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация и Звеното за мониторинг и оценка на стратегията за социални услуги. Заседанието се проведе в изпълнение на приетия Правилник за работа на координационния механизъм и във връзка с необходимостта да бъдат разгледан и приет Проект на правилник за работа на звеното. В хода на срещата беше прието предложението на Община Борован за разкриване на социална услуга „Личен асистент, домашен помощник“ по проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги“ по ОПРЧР. Приетото предложение ще бъде включено в Областната стратегия за развитие на социалните услуги. В края на срещата, присъстващите разгледаха и единодушно приеха Правилника на дейността на ...

Виж повече
17/10/2016

РОМА ВЕРСИТАС БЪЛГАРИЯ ПРЕДСТАВИ НОВАТА ПРОГРАМА ЗА БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ

Рома Верситас България представи новата Програма за безплатно обучение по чужди езици и компютърни технологии Срещата се състоя в Заседателната зала на  Областна администрация – ...

Виж повече
13/10/2016

ПОЗДРАВ ЗА ВСИЧКИ КМЕТОВЕ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА КМЕТОВЕ, УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ,   УдоволствиеезамендаВипоздравяпоповодДенянабългарскатаобщина! ПриветствамнеуморнитеВиусилияиентусиазмът, коитовлагатевуправле...

Виж повече
12/10/2016

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА ПОЗДРАВИ РЪКОВОДСТВОТО И СТУДЕНТИТЕ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ФИЛИАЛ ВРАЦА

Директор на дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация – Враца Елена Стойлова поднесе поздравителен адрес от името на Областния управ...

Виж повече
03/10/2016

ТЕСТВАТ СИСТЕМАТА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

В изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бед...

Виж повече
03/10/2016